مجتمع تجاری صوراسرافیل

 


پروژه مذکور که فاز دوم پروژه محسوب میشود و از سنوات قبل از تاسيس شركت آغاز شده و بنام صور اسرافیل 2 نامیده میشود با کاربری تجاری در خیابان صور اسرافیل تهران بنا شده و در مراحل نهایی عملیات میباشد.
زمین پروژه مذکور 1874.15 متر مربع است که در آن 132 واحد تجاری به مساحت 9370.8 متر مربع در 5 طبقه توسط شرکت خانه ایرانیان احداث گردیده است.

 
 
 • نام پروژه: صور اسرافیل 2
 • محل اجراء: تهران، خیابان صور اسرافیل
 • مساحت زمین طبق سند: 1874.15
 • متراژ زیربنا: 9370.8 (طبق پروانه)
 • تعداد طبقات: 2 طبقه
 • تعداد طبقات زیر: 3 طبقه (1 طبقه تجاری – 2 طبقه پارکینگ)
 • تعداد طبقات کل: 5
 • تعداد واحد: تجاری طبقه اول 49 واحد
 • همکف شامل: 45 واحد تجاری
 • زیرزمین یک شامل: 45 واحد تجاری
 • زیرزمین دو شامل: 59 پارکینگ
 • زیرزمین سه شامل: 59 پارکینگ
 • تعداد پارکینک: 118 پارکینگ در دو طبقه
 • تعداد آسانسور: 2 دستگاه
 • تعداد واحد در هرطبقه: پروژه کلا” تجاری میباشد (139 واحد تجاری)
 • پیشرفت فیزیکی پروژه: 100 درصد