پروژه مجتمع های مسکونی بیمه

 


 
 
 • نام پروژه: بیمه بلوک 9902
 • محل اجراء: تهران، میدان آزادی، خیابان مخصوص کرج، خیابان شهید ریاحی کوی بیمه
 • مساحت زمین طبق سند: 640.64
 • متراژ زیربنا: 2284.18
 • تعداد طبقات: 5 طبقه
 • تعداد طبقات زیر: 1 طبقه
 • تعداد طبقات کل: 6 طبقه
 • تعداد واحد: 16 واحد
 • همکف شامل: 2 واحد مسکونی و پیلوت جهت 3 طبقه پارکینک
 • تعداد پارکینک: 16 عدد
 • تعداد انباری: 16 عدد
 • میانگین متراژ انباری ها: هر کدام 2.5 الی 3 متر مربع
 • تعداد آسانسور: 1 دستگاه
 • تعداد واحد در هرطبقه: 4 واحد

 
 
 • نام پروژه: بیمه بلوک 9903
 • محل اجراء: تهران، میدان آزادی، خیابان مخصوص کرج، خیابان شهید ریاحی کوی بیمه
 • مساحت زمین طبق سند: 600 مترمربع
 • متراژ زیربنا: 2164.44 مترمربع
 • تعداد طبقات: 5 طبقه
 • تعداد طبقات زیر: 1 طبقه
 • تعداد طبقات کل: 6 طبقه
 • تعداد واحد: 16 واحد
 • همکف شامل: 2 واحد مسکونی و پیلوت جهت 3 واحد پارکینگ
 • تعداد پارکینک: 16 عدد
 • تعداد انباری: 16 عدد
 • میانگین متراژ انباری ها: 2.5 الی 3 مترمربع
 • تعداد آسانسور: 1 دستگاه
 • تعداد واحد در هرطبقه: 4 واحد به مساحت کل 318 مترمربع
 • تعداد واحد ها با متراژ: 8 واحد به متراژ 79.10 متر مربع
 • تعداد واحدها با متراژ: 8 واحد به متراژ 81.30 متر مربع
 • پیشرفت فیزیکی پروژه: 100٪

 
 
 • نام پروژه: بیمه بلوک 9904
 • محل اجراء: تهران، میدان آزادی، خیابان مخصوص کرج، خیابان شهید ریاحی کوی بیمه
 • مساحت زمین طبق سند: 640 مترمربع
 • متراژ زیربنا: 2318 مترمربع
 • تعداد طبقات: 5 طبقه
 • تعداد طبقات زیر: 1 طبقه
 • تعداد طبقات کل: 6 طبقه
 • تعداد واحد: 16 واحد
 • همکف شامل: 2 واحد مسکونی و پیلوت جهت 3 واحد پارکینگ
 • تعداد پارکینک: 16 عدد
 • تعداد انباری: 16 عدد + 1 تاسیسات = 17
 • میانگین متراژ انباری ها: 2.5 الی 3 مترمربع
 • تعداد آسانسور: 1 دستگاه
 • تعداد واحد در هرطبقه: 4 واحد جمعا 343 مترمربع
 • تعداد واحد ها با متراژ: 8 واحد 91 مترمربعی
 • تعداد واحدها با متراژ: 8 واحد 86 مترمربعی
 • پیشرفت فیزیکی پروژه: 100٪

 
 
 • نام پروژه: بیمه بلوک 9905
 • محل اجراء: تهران، میدان آزادی، خیابان مخصوص کرج، خیابان شهید ریاحی کوی بیمه
 • مساحت زمین طبق سند: 1000 مترمربع
 • متراژ زیربنا: 4396
 • تعداد طبقات: 6 طبقه
 • تعداد طبقات زیر: 1 طبقه
 • تعداد طبقات کل: 7 طبقه
 • تعداد واحد: 30 واحد
 • همکف شامل: پارکینگ
 • زیرزمین یک شامل: پارکینگ ، انباری و تاسیسات ، موتورخانه
 • تعداد پارکینک: 30 واحد
 • تعداد انباری: 30 واحد
 • میانگین متراژ انباری ها: 3 الی 4 مترمربع
 • تعداد آسانسور: 1 دستگاه
 • تعداد واحد در هرطبقه: 5 واحد
 • تعداد واحد ها با متراژ: 10 واحد هر کدام 120 مترمربع
 • تعداد واحدها با متراژ: 10 واحد هر کدام 90 مترمربع
 • تعداد واحدها با متراژ: 10 واحد هر کدام 85 مترمربع
 • پیشرفت فیزیکی پروژه: 100٪