پروژه مجتمع اداری مسکونی ایرانشهر

 


 
 
 • محل اجراء: تهران، خیابان ایرانشهر، پایین تر از سمیه، پلاک 53
 • مساحت زمین طبق سند: 559 متر مربع
 • متراژ زیربنا: 2881 متر مربع
 • تعداد طبقات: 8 طبقه (2 طبقه زیر زمین + همکف + 5 طبقه بالای آن)‌
 • تعداد طبقات زیر: 2
 • تعداد واحد:20 واحد (4 واحد اداری و 16 واحد مسکونی)
 • همکف شامل: ورودی و 9 باب پارکینگ
 • زیرزمین یک شامل: 16 باب پارکینگ
 • زیرزمین دو شامل: 20 واحد انباری + موتورخانه
 • تعداد پارکینک: 25 باب (در زیرزمین 1- و همکف)‌
 • میانگین متراژ انباری ها: 4 واحد انباری اداری به متراژ میانگین 25/31 مترمربع و 16 واحد انبار مسکونی به متراژ میانگین 7 متر مربع
 • تعداد آسانسور: 1 دستگاه
 • تعداد واحد در هر طبقه: 4 واحد
 • تعداد واحد ها با متراژ: در طبقه اول 4 واحد اداري متراژ 61.8 و 53.5 و 94.5 و 95 جمعاً 305 متر مربع
 • تعداد واحد ها با متراژ: در طبقه دوم الي پنجم بصورت تيپ و هر طبقه 4 واحد به متراژ 72.2 و 53.4 و 94.7 و 103 متر مربع و در هر طبقه 323 متر مربع و جمع4 طبقه مسكوني 1294 متر مربع