ساختمان اداری بازنشستگی کرمان

 

 
 
 • نام پروژه: ساختمان اداري صندوق بازنشستگي كرمان
 • محل اجراء: كرمان، خيابان امام جمعه
 • مساحت زمین طبق سند: 359
 • متراژ زیربنا: 2551
 • تعداد طبقات: 10 طبقه
 • تعداد طبقات زیر: 2 طبقه
 • تعداد طبقات کل: 12
 • تعداد واحد: 10
 • همکف شامل: واحد تجاری
 • زیرزمین یک شامل: انباري
 • زیرزمین دو شامل: پارکینگ
 • تعداد پارکینک: 8
 • تعداد انباری: 11
 • میانگین متراژ انباری ها: 9متر مربع
 • تعداد آسانسور: 1 دستگاه
 • تعداد واحد در هرطبقه: 1 واحد
 • پیشرفت فیزیکی پروژه: 81 درصد