مجتمع های مسکونی

 

مجتمع مسکونی پاسداران
(دردست اقدام)

مجتمع مسکونی کامرانیه
(اتمام یافته)

مجتمع های مسکونی بیمه
(اتمام یافته)


 

مجتمع مسکونی – اداری ایرانشهر
(اتمام یافته)

مجتمع مسکونی تابان
(اتمام یافته)

مجتمع مسکونی خیام
(اتمام یافته)

مجتمع مسکونی سپند
(اتمام یافته)

مجتمع مسکونی زعفرانیه
(اتمام یافته)

مجتمع مسکونی گلستان
(اتمام یافته)

مجتمع مسکونی قبادیان
(اتمام یافته)

مجتمع مسکونی رامین
(اتمام یافته)

   

مجتمع های تجاری

مجتمع تجاری زیتون رشت
(در دست اقدام)

مجتمع تجاری صوراسرافیل
(اتمام یافته)

مجتمع تجاری چشم انداز رشت
(در دست اقدام)
مجتمع اداری تبریز
(اتمام یافته)

   

ساختمان های بازنشستگی

ساختمان اداری بازنشستگی خوزستان
(اتمام یافته)

ساختمان اداری بازنشستگی قم
(در دست اقدام)

ساختمان اداری بازنشستگی کرمان
(در دست اقدام)

   

پروژه های خانه های فرهنگ مهر

بیست و دو پروژه مجموعاً به مساحت 14794 متر مربع در شهرهای: سمنان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، اراک، زنجان،بندر عباس (دو پروژه )، یاسوج، ارومیه، قم (دو پروژه)، سراب، یزد، رشت، تبریز، اهواز، جهرم، اندیمشک، مرند، مهاباد، کاشان