آگهی مناقصه پروژه خانه امید شهرستان خدابنده (قیدار) در استان زنجان
1 بهمن ماه 98
 
 

– موضوع مناقصه :
عبارت است از تامین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات سازه، سفتکاری و نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی خانه امید بازنشستگان شهرستان خدابنده (قیدار) در استان زنجان

– دستگاه مناقصه گزار : شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری)

– مهلت خرید و ارسال اسناد :  ازتاریخ  1398/11/01 لغايت 1398/11/12 که در ذیل همین صفحه اسناد مربوطه قابل دریافت میباشد.

– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ 105,000,000 ریال می باشد.

– مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  14:00 روز  شنبه مورخ  1398/11/12 و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت مهندسی و عمران سازه پی ریز به آدرس تهران ، خیابان ملاصدرا ، خيابان شیراز شمالی ، خیابان زاینده رود غربی  پلاک 10 طبقه سوم ، تلفن 88217200-021 داخلی 3102 دورنگار : داخلی 3212 کد پستی : 1991613939

مبلغ خرید اسناد یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) قابل واريز به شماره حساب 1-3150790-810-290 بنام شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک می باشد.

پیشنهاد دهندگان می بایست فیش واریز مبلغ خرید اسناد را همزمان با تحویل اسناد به واحد مالی شرکت سازه پی ریز تحویل نمایند.

 

– ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

متعاقباً در سایت درج خواهد شد.

«« مهلت ارسال پیشنهادات تا مورخ 98/11/23 تمدید گردید »»