آگهی مناقصه پروژه خانه امید شهرستان خدابنده (قیدار) در استان زنجان
1 بهمن ماه 98
– موضوع مناقصه : عبارت است از تامین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات سازه، سفتکاری و نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی خانه امید بازنشستگان شهرستان خدابنده (قیدار) در استان زنجان – دستگاه مناقصه گزار : شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز ...
 
آگهي شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت پروژه رزن (استان همدان)
4 آبان ماه 98
شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد جهت عملیات اجرایی پروژه خانه امید واقع در شهرستان رزن همدان با عقد قرارداد تهیه مصالح و اجرا ؛ واگذار نماید. از کلیه شرکت های علاقه مند دارای رتبه 5 و بالاتر ابنیه و ...
 
آگهي شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت پروژه قیدار (استان زنجان)
شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد جهت عملیات اجرایی پروژه خانه امید واقع در شهرستان خدابنده شهر قیدار (استان زنجان) با عقد قرارداد تهیه مصالح و اجرا ؛ واگذار نماید. از کلیه شرکت های علاقه مند دارای رتبه ...
 
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای پروژه اصفهان
17 مهر ماه 98
موضوع مناقصه : عبارت است از تهیه مصالح و انجام عملیات ساخت خانه فرهنگ و امید کلانشهر اصفهان واقع در اصفهان پارک غدیر باغ تجربه مبلغ برآورد اجرای کار 21,498,798,715 ریال (بیست و یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و هفتصد و نود هشت هزار و ...