آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای پروژه اصفهان
17 مهر ماه 98
موضوع مناقصه : عبارت است از تهیه مصالح و انجام عملیات ساخت خانه فرهنگ و امید کلانشهر اصفهان واقع در اصفهان پارک غدیر باغ تجربه مبلغ برآورد اجرای کار 21,498,798,715 ریال (بیست و یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و هفتصد و نود هشت هزار و ...