شروع عملیات اجرایی پروژه های خانه امید بازنشستگان
9 مهر ماه 98
شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز عملیات اجرایی پروژه های خانه امید بازنشستگان در شهرهای بروجن و اصفهان را شروع کرده که اخبار پیشرفت پروژه متعاقبا اعلام خواهد شد.