انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی، مشاوره، طراحی، مدیریت طرح، اجراء در زمینه پیمانکاری ابنیه و فعالیتهای راه سازی، شهرک سازی و انبوه سازی مسکن، خرید، فروش، واردات و صادرات مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوط به فعالیتهای مذکور و مشارکت با بخشهای حقیقی یا حقوقی در خصوص واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت یا ایجاد و واردات هر گونه صنعت ساختمانی با تکنولوژی جدید بطور اخص و هر گونه مشارکتی که با موارد فوق الذکر ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد.